תקנון הגרלת ארנקי טרזור (Trezor) בערוץ הטלגרם של ביטס אוף גולד בע"מ

עורכת ההגרלה מודיעה בזאת על עריכת הגרלה למשתתפים הזכאים להשתתף בהגרלה בערוץ הטלגרם בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן, ותחת פיקוח המפקח.
השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת ל- 5,000 המשתתפים (כאמור מטה) הראשונים שנרשמו לערוץ הטלגרם בין התאריכים החל מיום 1.8.2018 ועד יום 1.10.2018 (להלן: "המועד הקובע"), ולא ביטלו הרשמתם עד למועד הקובע (להלן: "תקופת הזכאות").
כל פעולה להשתתפות בהגרלה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
1. הגדרות
1.1. "ערוץ הטלגרם" – ערוץ הטלגרם של עורכת ההגרלה - https://web.telegram.org/#/im?p=@BitsOfGoldNews
1.2. "ההגרלה" – פעילות הגרלה אשר במסגרתה יוגרלו שלושה זוכים אשר יזכו כל אחד בפרס.
1.3. "הפרס"- Trezor - ארנק אלקטרוני לאחסון בטוח של מטבעות דיגיטליים מדגם Trezor One (בצבעים שחור או לבן), באריזה מקורית וסגורה, הכוללת את המכשיר, כבל Micro USB וחוברת מידע. שווי הפרס כ-500 ש״ח (לפי השווי באתר היצרן ותוספות מסים).
1.4. "עורכת ההגרלה" – חברת ביטס אוף גולד בע"מ ח.פ. 514866607, כתובת: אחוזת בית 1 תל אביב, טלפון: 03-6313034.
1.5. "פרופיל הטלגרם"- שם ופרטים נוספים המזהים את המשתמש באפליקציית טלגרם (handle) ומופיעים באופן אוטומטי בעת כניסת ו/או הצטרפות המשתמש לערוץ הטלגרם.
1.6. "המפקח" – עו"ד שאול ציוני ממשרד ציוני, פילרסדורף ושות' מרחוב ליאונרדו דה- וינצ'י 13, תל אביב. טלפון: 03-5244442.
1.7. "הרשמה" – הצטרפות לערוץ הטלגרם ע"י לחיצה על כפתור “join”.
1.8. "מועד עריכת ההגרלה" – 15.10.2018 בשעה: 10:00 בפיקוח המפקח ו/או מי מטעמו.
2. תקופת הזכאות ואופן השתתפות
2.1. הוראות תקנון זה נועדו להסדרת הכללים על פיהם תתנהל ההגרלה אשר נערכת ע"י עורכת ההגרלה, כאמור ב"הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977".
2.2. פרסום ההגרלה יהיה בערוץ הטלגרם וכן באתרי הרשתות החברתיות כגון פייסבוק, בלוגים, ניוזלטרים וכיוצ"ב.
2.3. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הזכאות ו/או לבטל את ההגרלה, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
2.4. לצורך ההגרלה, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים להלן (להלן: "המשתתף"):
2.4.1. גילו 18 שנים או יותר;
2.4.2. הוא תושב ישראל;
2.4.3. הוא נרשם לערוץ הטלגרם בתקופת הזכאות ועומד בתנאי ההשתתפות כאמור מעלה;
2.4.4. הוא אישר את תנאי ההגרלה כפי שמופיעים בערוץ הטלגרם.
2.5. במועד עריכת ההגרלה יבחרו באופן רנדומאלי שלושה (3) זוכים מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ס' 2.4 לעיל, אשר יהיו זכאים לפרס. ההגרלה תתבצע באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת לבחירת שם משתתף רנדומלי מבין שמות המשתתפים בהגרלה, באתר https://www.random.org/.
2.6. המשתתף מאשר כי לצורך ביצוע ההגרלה יכול ותפנה אליו עורכת ההגרלה בהודעה פרטית באפליקציית טלגרם מערוץ הטלגרם על מנת שיעביר פרטים אישיים הכוללים את שמו הפרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכתובת בישראל למשלוח הפרס. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתף ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתף, פרסום שמות הזוכים בערוץ הטלגרם וחלוקת הפרס.
2.7. תוצאות ההגרלה תפורסמנה בסמוך למועד עריכת ההגרלה בערוץ הטלגרם וכן יקבל הזוכה הודעה לפרופיל הטלגרם שלו דרך ערוץ הטלגרם, מנציג עורכת ההגרלה. עורכת ההגרלה תמסור לזוכה את הפרס בתיאום עמו כאמור בסעיף 2.6 לעיל.
2.8. ההשתתפות בכל שלב של ההגרלה היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של ההגרלה ו/או בקשר לזכייתו בהגרלה ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.
3. הזוכה והזכייה
3.1. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בהגרלה, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס.
3.2. משתתף אשר קיבל הודעה לפרופיל הטלגרם שלו מעורכת ההגרלה, דרך ערוץ הטלגרם, המודיע לו על זכייה - ייחשב כזוכה. בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה.
3.3. ככל שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה ו/או אין מענה מפרופיל הטלגרם שלו, במשך עשרים ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה, עורכת ההגרלה תהיה רשאית לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר או לעשות בפרס כפי שתמצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.
3.4. זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה.
3.5. הפרס אינו ניתן להעברה ועורכת ההגרלה רשאית לסרב לתת את הפרס לאדם אחר במקום הזוכה, גם אם רצונו של הזוכה בכך.
3.6. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב.
3.7. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת ההגרלה, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.
3.8. הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות שימוש ו/או הטענת הארנק, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
3.9. הפרס יישלח ע"י עורכת ההגרלה באמצעות שירות הדואר לכתובת שמסר הזוכה, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לעיכוב או אובדן הפרס לאחר שיצא ממשרדי עורכת ההגרלה.
3.10. עורכת ההגרלה לא תפרסם את פרטיו האישיים של המשתתף ו/או הזוכה, למעט פרופיל הטלגרם שלו, שמו ושם משפחתו כפי שיתקבלו מפנייה של עורכת ההגרלה אליו. בהשתתפותו בהגרלה, מסכים כל משתתף כי יכול ויפורסם שם פרופיל הטלגרם שלו, שמו הפרטי ושם משפחתו בתוצאות ההגרלה, וכי אין הוא מתנגד לפרסום שכזה.
4. המפקח
4.1. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, משתתף או טוען לזכייה.
4.2. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
5. כללי
5.1. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מההגרלה יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה כפי שיהיה מעת לעת.
5.2. עורכת ההגרלה, המפקח וכן בני משפחותיהם, עובדיהם, מנהליהם ושותפיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה. "בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים.
5.3. עותק של תקנון ההגרלה אפשר למצוא במשרדי עורכת ההגרלה ו/או במשרדי המפקח, כמפורט מעלה, בתיאום מראש. לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לעורכת ההגרלה, בפרטים הרשומים מעלה, בימים א' עד ה', בין השעות 9:30-18:00.
5.4. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר להגרלה ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: תכניה, עיצוביה וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת ההגרלה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת ההגרלה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
5.5. בלחיצה על כפתור "Join" בערוץ הטלגרם מביע כל משתתף אישורו כי קרא את התקנון ומקבל על עצמו את הוראות התקנון במלואן, וגם אם לא קרא אותן, התקנון יחול עליו ויחייבו על כל האמור בו. בנוסף, בלחיצה כאמור מסכים ומעוניין המשתתף להשתתף בהגרלה.
5.6. האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.
5.7. המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בהגרלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
5.8. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
5.9. הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחד.
5.10. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

Bits of Gold - Blog-Trezor Raffle Terms

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

Bits of Gold - Blog-Trezor Raffle Terms
דילוג לתוכן